ข้อกำหนดและเงื่อนไข

TERMS & CONDITIONS

1.      กฎหมายและระเบียบ
1.1      การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจะถูกบังคับและควบคุมโดยการตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยโดยปราศจากการอ้างอิงถึงข้อบังคับว่าด้วย กฎหมายขัดกัน และท่านตกลงที่จะให้การยื่นข้อพิพาทอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

2.      ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิแห่งทรัพย์สินทางปัญญา
2.1      เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายการให้บริการต่างๆ (เรียกรวมกันว่า “เครื่องหมาย”) ตลอดจนเนื้อหาทั้งหมด แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูล การสื่อสาร ซอฟแวร์ รูปภาพ วีดีโอและเสียงต่างๆ ซึ่งถูกบรรจุหรือสามารถเข้าใช้งานได้บนเว็บไซต์ที่เป็นของ www.lesasha.com ผู้ให้บริการเนื้อหาต่างๆ และเป็นของผู้เป็นเจ้าของสิทธิ ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ท่านควรสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเครื่องหมายและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ถูกคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์และสิทธิแห่งทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผล บังคับใช้อยู่ เว้นแต่จะได้มีการแจ้งให้ทราบเป็นอย่างอื่น
2.2     ท่านจะต้องไม่ผลิตซ้ำ ดัดแปลง โอน จำหน่าย ดึงข้อมูลออกไป (download) เผยแพร่ข้อมูลลงบนอินเตอร์เน็ต (post) หรือส่งผ่านเครื่องหมาย และเนื้อหาต่างๆ ในรูปแบบใดๆ หรือโดยในลักษณะใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องบันทึก โดยปราศจากการอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ท่านตกลงว่าเครื่องหมายและเนื้อหาต่างๆ ที่ถูกบรรจุอยู่หรือสามารถใช้งานได้ผ่านทางเว็บไซต์ จะไม่ถูกนำไปใช้ เพื่อจุดประสงค์ทางการค้าหรือการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ การใช้เครื่องหมายหรือเนื้อหาต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการกระทำผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยลิขสิทธิ์และว่าด้วยเครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและการเผยแพร่สู่สาธารณะ และหลักแห่งกฎหมายแพ่งและอาญา สิทธิทั้งหมดของเราได้ ถูกสงวนไว้โดยชัดแจ้ง

3.      ข้อปฎิบัติของผู้ใช้งาน
3.1      ท่านถูกห้ามไม่ให้ทำการเผยแพร่ข้อมูลลงบนอินเตอร์เน็ต (post) หรือส่งต่อสิ่งใดๆ ที่มีลักษณะผิดกฎหมาย เป็นการปลุกปั่น ข่มขู่ ใส่ความ หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร ดูหมิ่น หรือสิ่งใดๆ ที่จะก่อให้เกิดหรือสนับสนุนให้พฤติกรรมที่ถูกพิจารณาว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญา หรือก่อให้เกิดการเรียกร้องให้รับผิดชอบทางแพ่งใดๆ หรือเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย เราพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แก่หน่วยงานที่มีอำนาจทางกฎหมาย หรือตามที่ศาลมีคำสั่งร้องขอหรือสั่งให้เราเปิดเผยและระบุตัวตนของบุคคลใดๆก็ตาม ที่เผยแพร่ข้อมูลลงบนอินเตอร์เน็ต (post)

4.      การเชื่อมโยงหลายมิติ
4.1      เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีบุคคลที่สามเป็นเจ้าของ (“เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยง”) เราไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ถูก เชื่อมโยงต่างๆ และไม่มีอำนาจพิจารณาตัดสินใจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือควบคุมเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงนั้น การที่เราจัดให้มีจุดเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆนั้น ไม่อาจตีความว่าเป็นการรับรอง การให้อำนาจ การสนับสนุน หรือมีสายสัมพันธ์กับเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์ หรือผู้ให้บริการเว็บไซต์ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวถึง
4.2      เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงอาจบรรจุกฎและระเบียบต่างๆ ข้อกำหนดด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความลับ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคล และข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งแตกต่างไปจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ ณ ที่นี้และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หากท่านเชื่อมโยงเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆที่ถูกเชื่อมโยงไว้ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งาน การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล คำเตือนและนโยบายต่างๆของพวกเขาอย่างละเอียด

5.      ไม่มีการรับรอง
5.1      เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ถูกจัดให้แก่ท่าน “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มีอยู่” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การที่ถูกตีความว่าเป็นการรับประกันโดยนัยในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิดสิทธิ์ การรักษาความปลอดภัย และการรับรองความถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นอย่างใด ซึ่งปรากฏในเนื้อหาเช่นว่านั้น ไม่ว่าเลอซาช่าหรือบุคคลใดๆ ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ การผลิต หรือการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ ไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยตรง ที่อาจคาดหมายได้ ที่สืบเนื่องจากผลทางตรง ที่เกิดขึ้นทางอ้อม หรือเกิดขึ้นในเชิงลงโทษ หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากการที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์หรือใช้งาน หรือไม่สามารถที่จะใช้งานหรือเข้าสู่เว็บไซต์ได้
5.2      เนื้อหาใดๆที่ถูกดึงข้อมูลออกไป (download) หรือถูกโอนถ่ายขึ้นมาบันทึกไว้ (upload) หรือบรรจุด้วยวิธีการใดๆผ่านการใช้งานเว็บไซต์ เกิดจากการกระทำซึ่งเป็นดุลพินิจและความเสี่ยงของท่านทั้งสิ้น ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว ที่จะประเมินความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน และสารประโยชน์ของความเห็น คำแนะนำ การบริการ การค้าและข้อมูลทั้งหลายที่ถูกจัดให้ผ่านทางเว็บไซต์หรือบนอินเตอร์เน็ตเป็นการทั่วไป

6.      การจำกัดความรับผิด
6.1      เนื้อหาบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงอาจปรากฎสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือการพิมพ์ผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ สำหรับสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือการผิดพลาดนั้น เราไม่รับรองหรือแสดงออกว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์ไม่สมบูรณ์หรือทันสมัย และเราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน เราอาจทำการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และเนื้อหาในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ท่านตกลงว่าพนักงาน กรรมการ ลูกจ้าง หรือตัวแทน ของเลอซาช่า จะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในทางสัญญา หรือในทางละเมิดค่าเสียหายอันเป็นผลโดยอ้อม ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายอันไม่อาจคาดหมายได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียผลกำไร ต้นทุนที่เกิดจากการจัดหาบริการมาทดแทน หรือการสูญเสียโอกาสที่เกิดขึ้น เนื่องจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยง หรือเพราะการล่าช้า หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงได้ แม้ว่าเราจะได้ทราบถึงโอกาสความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าว การจำกัดความรับผิดชอบนี้ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการส่งผ่านไวรัสต่างๆ ซึ่งอาจติดไปกับอุปกรณ์ของท่าน ความล้มเหลวของอุปกรณ์ทางเทคนิค หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเส้นทางการสื่อสาร โทรศัพท์ หรือปัญหาการเชื่อมโยงอื่นใดๆของท่าน เช่น การที่ไม่สามารถเข้าถึงผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่านได้ การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การขโมย ความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติการ การนัดหยุดงาน หรือปัญหาด้านแรงงานอื่นๆ หรือเหตุผลวิสัยใดๆ ขณะที่เราใช้ความพยายามในฐานะองค์กรธุรกิจอย่างสมควรเพื่อให้แน่ใจในการรักษาความปลอดภัย และการบำรุงรักษาเว็บไซต์ เราไม่สามารถและไม่อาจรับประกันถึงความต่อเนื่อง การที่จะไม่ถูกรบกวน หรือความปลอดภัยของการเข้าถึงเว็บไซต์ได้

7.      การส่งผ่านซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
7.1      ท่านได้อ่านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ซึ่งได้วางเงื่อนไขต่างๆไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการบังคับและควบคุมโดยเฉพาะในเรื่องการรวบรวม การใช้งาน การเก็บรักษาและการเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ ท่านได้ตกลงตามเงื่อนไขในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และท่านยังได้ให้ความยินยอมแก่เราในการรวบรวม และการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเราด้วยเช่นกัน

8.      การรักษาความลับในการสื่อสารของผู้ใช้งาน
8.1      เว้นแต่กฎหมายและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะได้กำหนดไว้ การสื่อสารใดๆ หรือสิ่งใดๆ ที่ท่านส่งไปยังเว็บไซต์ทางอีเมล์ การเผยแพร่ข้อมูลลงบนอินเตอร์เน็ต (post) หรือวิธีอื่นใด ซึ่งมีข้อมูล คำถาม คำวิจารณ์ คำแนะนำหรืออื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน และจะถือว่าเหล่านั้นไม่เป็นความลับ และไม่ถูกสงวนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ เราสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูล สิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เป็นการส่งผ่านหรือการเผยแพร่ข้อมูลลงบนอินเตอร์เน็ต (post) ของท่านได้อย่างอิสระ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การผลิตซ้ำ การเปิดเผย การส่งผ่าน การเผยแพร่สู่สาธารณะ การถ่ายทอดออกอากาศ และการเผยแพร่ข้อมูล ลงบนอินเตอร์เน็ต (post) โดยปราศจากการจ่ายค่าชดเชยใดๆให้แก่ท่าน เราสันนิษฐานว่าจะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ และไม่มีความรับผิดในการสกัดกั้นหรือ การดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือขัดต่อกฎหมายระหว่างท่านและพวกเรา (ไม่ว่าโดยอีเมล์หรืออื่นใด) หรือในความสูญเสียหรือเสียหายที่มาจากเหตุดังกล่าว รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะความสูญเสีย หรือความเสียหายที่มาจากการใช้ข้อมูลใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยทุจริตซึ่งถูกบรรจุหรือเข้าถึงได้โดยวิธีการสื่อสาร ดังกล่าว

9.      ทั่วไป
9.1      หากเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานข้อใดดังกล่าวไว้นี้ เป็นโมฆะตามกฎหมาย หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ข้อกำหนดที่เป็นโมฆะหรือไม่มีผลใช้บังคับนั้น ให้ถือ ว่าข้อกำหนดนั้นถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดที่มีผลสมบูรณ์ และสามารถใช้บังคับได้ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงอย่างยิ่งต่อเจตนารมณ์ดั้งเดิมของข้อกำหนดนั้น และให้ข้ออื่นๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไป
9.2      ความผิดพลาดในการยืนยันหรือบังคับให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ให้ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อบังคับนั้น หรือสิทธิ์ดังกล่าวแต่อย่างใด