LS1364 LESASHA

3IN1 AUTO ROTATING HOT AIR STYLER

ไดร์จัดแต่งทรงผมเลอซาช่า ออโต้ ทรีอินวัน

3,490 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

1.เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ 2.สวมอุปกรณ์เสริมที่ต้องการใช้งานเข้ากับตัวเครื่องโดยต้องให้มั่นใจว่าถูกสวมเข้าไปล็อคตรงตำแหน่งบนตัวเครื่องพอดี 3.เปิดเครื่องและเลือกปรับอุณหภูมิและแรงลมที่ต้องการ 4.สำหรับหัวแปรงหวีตรง: แบ่งผมออกเป็นช่อหนาพอประมาณ แล้วค่อยๆแปรงผมจากด้านในเริ่มจากบนลงล่าง 5.สำหรับหัวแปรงวอลลุ่มและม้วนลอน ให้จัดทรงโดยกดสวิตช์ปรับทิศทางในการหมุนของหัวแปรงในทิศทางที่ต้องการ


ลักษณะของเครื่อง

กำลังไฟ 1000 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์ สายไฟยาว 3 เมตร

คำแนะนำ

ข้อแนะนา และคาเตือนในการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย และเป็นการป้องกันอุบัติเหตุรวมถึงการบาดเจ็บของผู้ใช้งานและบุคคลอื่น กรุณาอ่านขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียด และปฏิบัติตามคาแนะนาด้านล่างเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง 1.เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สาหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น 2.ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้กับแรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ที่ตัวเครื่องเท่านั้น 3.ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เพื่อจุดประสงค์อย่างอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือเท่านั้น 4.ไม่ควรนาชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ มาใช้กับเครื่องนี้ 5.ไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้โดยไม่ได้รับความสนใจ และควรถอดปลั๊กเครื่องออกเสมอเมื่อไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยใช้มือจับที่ปลั๊กไฟ ไม่ควรดึงหรือกระชากสายไฟ 6.หากสายอ่อนป้อนกาลังไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่นๆ ชารุด ให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการเลอซาช่า เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตราย 7.เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์ และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น 8.เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า 9.เมื่อใช้เครื่องเป่าผมในห้องน้า ให้ถอดเต้าเสียบออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลังจากการใช้งาน เนื่องจากการอยู่ใกล้น้ามีอันตราย แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ (Switch Off) เครื่องเป่าผม 10.การป้องกันเพิ่มเติม แนะนาให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจรกระแสเหลือ (Residual Current Device, RCD) ที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือที่ทางานกาหนด ไม่เกิน 30 มิลลิแอมแปร์ในวงจรไฟฟ้าที่ป้อนไฟฟ้าให้แก่ห้องน้า ให้ขอคาแนะนานี้จากผู้ติดตั้ง 11.คำเตือน : อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้า ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ

ข้อควรระวัง

การดูแลและการจัดเก็บ 1.ควรเก็บสายไฟให้พ้นจากบริเวณที่มีพื้นผิวร้อน ไม่ควรดึงหรือบิดสายไฟแรง ๆ และไม่ควรพันสายไฟไว้รอบตัวเครื่อง 2.ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

SEE ALSO