LS1368 LESASHA

LS SUPER IONIC STRAIGHT BRUSH

แปรงไฟฟ้าเลอซาช่า ซูเปอร์ ไอนิค สเตรท

1,990 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

1. ใช้งานอุปกรณ์ในขณะที่ผมแห้ง 2. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ 3. เปิดใช้งานโดยการเลื่อนสวิตช์ไปที่ระดับที่ต้องการ 4. เริ่มค้นแปรงผมตั้งแต่โคนจรดปลายอย่างช้าๆ เพื่อให้ได้ผมนุ่มตรงสวยเป็นธรรมชาติ

ลักษณะของเครื่อง

กำลังไฟ 55 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์ สายไฟยาว 1.8 เมตร

คำแนะนำ

ข้อแนะนำและคำเตือนในการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย และเป็นการป้องกันอุบัติเหตุรวมถึงการบาดเจ็บของผู้ใช้งานและบุคคลอื่น กรุณาอ่านขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียด และปฏิบัติตามคาแนะนาด้านล่างเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง 1.เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สาหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น 2.ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้กับแรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ที่ตัวเครื่องเท่านั้น 3.ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เพื่อจุดประสงค์อย่างอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือเท่านั้น 4.ไม่ควรนาชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ มาใช้กับเครื่องนี้ 5.เนื่องจากแผ่นหนีบถนอมเส้นผม เมื่อเปิดการทางานจะมีความร้อนสูง จึงไม่ควรวางเครื่องหนีบนี้ใกล้กับวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ไม่ทนความร้อน 6.ไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไม่ได้รับความสนใจ และควรถอดปลั๊กออกเสมอเมื่อไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้มือจับที่ปลั๊กไฟไม่ควรดึงหรือกระชากสายไฟ 7.หากสายอ่อนป้อนกาลังไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่นๆ ชารุด ให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการเลอซาช่าเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตราย 8.เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น 9.เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า 10.คำเตือน : อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้า ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ

ข้อควรระวัง

การดูแลรักษาและการจัดเก็บ 1.หลังการใช้งานทุกครั้ง ให้ทาความสะอาดด้วยผ้าแห้ง โดยจะต้องมั่นใจว่าตัวเครื่องไม่มีความร้อนแล้ว 2.ระมัดระวังไม่ให้สายไฟสัมผัสความร้อนจากแผ่นหนีบหรือแกนทำความร้อน 3.ไม่ควรดึง หรือ บิดสายไฟ หรือ กระชากสายไฟอย่างรุนแรง 4.การจัดเก็บสายไฟ ให้ม้วนสายไฟเป็นวงกลมแบบหลวมๆ เพื่อป้องกันสายไฟภายในขาด หรือ ชารุด 5.ไม่ควรพันหรือม้วนสายไฟรัดรอบตัวเครื่อง 6.ควรจัดเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ห่างหรือพ้นจากการเอื้อมหยิบของเด็ก