LS1190 LESASHA

EASY STRAIGHT & CURL HAIR CRIMPER

เครื่องหนีบผมเลอซาช่า อีซี่ สเตรท แอนด์ เคิร์ล ด้วยแผ่นหนีบ (Floating) เคลือบเซรามิก กระจายความร้อนสม่ำเสมอ หนีบและม้วนได้ไหลลื่น

990 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

-

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง - แรงดันไฟฟ้า 230V 50 Hz - กําลังไฟ 25 - วัตต์ความยาวสายไฟ 1.8 เมตร

คำแนะนำ

คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้ • อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ํา ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ํา • เมื่อสายไฟหรืออุปกรณ์ชํารุดให้ส่งซ่อม ที่ศูนย์บริการเลอซาช่าเท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น วิธีการใช้งาน • เพื่อการจัดแต่งทรงผมให้สวยงามและอยู่ทรงยาวนาน ควรใช้อุปกรณ์ในขณะที่ผมแห้ง • เสียบปล็กเข้ากับเต้ารับตามกระแสไฟที่ระบุบนตัวเครื่อง • เปิดใช้งานโดยการเลื่อนสวิตซ์ไปที่ “ON” ไฟแสดงสถานะจะติดขึ้นมา • รอประมาณ 2-3 นาทีเพื่อให้เครื่องทําอุณหภูมิให้ร้อนเพียงพอต่อการจัดแต่งทรง แบ่งผมเป็นช่อเล็กๆหนาพอประมาณ • การหนีบตรงหนีบ; เริ่มหนีบทีละช่อโดยเริ่มจากโคนผมลงมาอย่างช้าๆจนถึงปลายผม • การม้วนลอน; นําช่อผมหนีบเข้าไปในแผ่นหนีบบริเวณโคนผมหรือตามความสูงที่ต้องการ และหมุนตัวเครื่องจนสุดตามความยาวเส้นผม ปล่อยทิ้งไว้ 5-8 วินาทีจากนั้นคลายช่อผมออกและเริ่มทําช่อต่อๆไป

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง 1. ควรใช้อุปกรณ์ตามคําแนะนําในคู่มือการใช้งาน และควรอ่านคําเตือนอย่างละเอียดก่อนใช้งาน 2. ห้ามพันสายไฟไว้รอบตัวเครื่อง และห้ามสายไฟสัมผัสกับความร้อนบนตัวเครื่อง 3. อย่านําอุปกรณ์แช่น้ำหรือใช้น้ำมาทําความสะอาดตัวเครื่อง 4. ห้ามวางอุปกรณ์ไว้บนพรม ผ้าห่ม หรือสิ่งใดก็ตามที่สามารภติดไฟได้ง่ายในขณะที่ใช้งาน 5. ควรปิดเครื่องหากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ต่อเนื่อง 6. ถอดปล็กออกทุกครั้งหลังใช้งานและควรจับที่ตัวปล็กเพื่อดึงปล็กออกไม่ควรดึงที่สายไฟ 7. ห้ามใช้อุปกรณ์หากพบว่าสายไฟหรือตัวอุปกรณ์ชํารุด 8. เด็กควรได้รับการดูแลแนะนําในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างใกล้ชิดและห้ามให้เด็กใช้งานอุปกรณ์นี้ตามลําพัง 9. หากนําอุปกรณ์นี้ไปใช้ในห้องน้ําควรปิดสวิตซ์และดึงปล็กออกทุกครั้งหลังใช้งานเพราะการปิดสวิตช์เพียงอย่างเดียว อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 10. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สําหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพและระบบประสาท | รวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์ และความรู้ จนกว่าพวกเขาจะได้รับการแนะนําเกี่ยวกับการใช้ ลักษณะของเครื่อง - แผ่นหนีบผม ขนาด 18 x 80 มม.

SEE ALSO