LS1189 LESASHA

SOFT & SMOOTH HAIR CRIMPER

เครื่องหนีบผมเลอซาช่า ซอฟท์ แอนด์ สมูท จัดแต่งทรงผมได้หลากสไตล์ ทั้งผมตรงเรียบง่าย ม้วนลอน และงุ้มปลาย แผ่นหนีบโครเมียม ช่วยให้หนีบผมได้อย่างนุ่มลื่น เส้นผมเงางามเปล่งประกาย

2,290 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน • เสียบปล็กเข้ากับเต้ารับ • เปิดใช้งานโดยการกดสวิตช์ ไฟแสดงสถานะจะโชว์ ปิดเครื่องโดยการกดสวิตซ์ซ้ําอีกครั้งหนึ่ง • ปรับอุณภูมิที่ต้องการโดยการสัมผัสที่ทัชแพด • แบ่งผมเป็นช่อ ให้หนาพอเหมาะกับอุปกรณ์ • การหนีบผมเพื่อให้ผมเรียงตรงสวย ให้หนีบโดยเริ่มจากโคนผมจากนั้นค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์อย่างช้าๆ ไปจนถึงปลายผม

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง • กรุณากรอกใบรับประกันแล้วส่งกลับมายังบริษัทฯ • แผ่นหนีบผม ขนาด 24 x 90 มม. • แรงดันไฟฟ้า 100-240 V 50 Hz • กําลังไฟ 42-45 วัตต์ • ความยาวสายไฟ 3.0 เมตร

คำแนะนำ

-

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง 1. ควรใช้เครื่องหนีบถนอมเส้นผมเลอซาช่า ตามคําแนะนําในคู่มือการใช้งาน และควรอ่านคําเตือนอย่างละเอียดก่อนใช้งาน 2. ห้ามพ้นสวยไฟไว้รอบตัวเครื่อง และห้ามสายไฟสัมผัสกับความร้อนบนตัวเครื่อง 3. อย่านําอุปกรณ์แช่น้ําหรือใช้น้ํามาทําความสะอาดตัวเครื่อง 4. ห้ามวางอุปกรณ์ไว้บนพรม ผ้าห่ม หรือสิ่งใดก็ตามที่สามารถติดไฟได้ง่ายในขณะที่ใช้งาน 5. ควรปิดเครื่องหากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ต่อเนื่อง 6. ถอดปลักออกทุกครั้งหลังใช้งานและควรจับที่ตัวปลักเพื่อดึงปล็กออกไม่ควรดึงที่สายไฟ 7. ห้ามใช้อุปกรณ์หากพบว่าสายไฟหรือตัวอุปกรณ์ชํารุด 8. เด็กควรได้รับการดูแลแนะนําในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างใกล้ชิดและห้ามให้เด็กใช้งานอุปกรณ์นี้ตามลําพัง 9. หากนําอุปกรณ์นี้ไปใช้ในห้องน้ําควรปิดสวิตช์และดึงปลักออกทุกครั้งหลังใช้งาน เพราะการปิดสวิตช์เพียงอย่างเดียว อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 10. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สําหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพและระบบประสาท รวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์ และความรู้ จนกว่าพวกเขาจะได้รับการแนะนําเกี่ยวกับการใช้ คําเตือน • อย่าใช้เครื่องไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ • เมื่อสายไฟหรืออุปกรณ์ชํารุดให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการเท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO