LS1197 LESASHA

WAVY HAIR HAIR CRIMPER

เครื่องหนีบผมเลอซาช่า เวฟวี่ แผ่นหนีบหยัก (Wave) ช่วยให้ได้ทรง Zig Zag สุดชิค หรือจะใช้เพื่อยกโคนทำ วอลลุ่มก็ได้ ปรับอุณหภูมิได้ 5 ระดับ ความร้อนสูงสุด 220 องศา

1,490 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน • เพื่อการจัดแต่งทรงผมให้สวยงามและอยู่ทรงยาวนาน ควรใช้อุปกรณ์ในขณะที่ผมแห้ง • เสียบปล็กเข้ากับเต้ารับตามกระแสไฟที่ระบุบนตัวเครื่อง • เปิดใช้งานโดยการกดสวิตซ์ควบคุม ไฟแสดงสถานะและไฟบอกอุณหภูมิจะติดขึ้นมา • ปรับอุณหภูมิที่ต้องการโดยการกดสวิตช์ควบคุมซ้ำ • เมื่ออุณหภูมิคงที่แล้วไฟแสดงสถานะจะหยุดกระพริบ • แบ่งผมเป็นช่อเล็กๆ หนาพอประมาณ • หนีบเพื่อตกแต่งทรงผมตามตําแหน่งที่ต้องการ

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง • แผ่นหนีบผม ขนาด 45 x 95 มม. • แรงดันไฟฟ้า 220-240 V 50 Hz • กําลังไฟ 67 วัตต์ ความยาวสายไฟ 2.5 เมตร

คำแนะนำ

-

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง 1. ห้ามพันสายไฟไว้รอบตัวเครื่อง และห้ามสายไฟสัมผัสกับความร้อนบนตัวเครื่อง 2. อย่านําอุปกรณ์แช่น้ําหรือใช้น้ํามาทําความสะอาดตัวเครื่อง 3. ห้ามวางอุปกรณ์ไว้บนพรม ผ้าห่ม หรือสิ่งใดก็ตามที่สามารถติดไฟได้ง่ายในขณะที่ใช้งาน 4. ควรปิดเครื่องหากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ต่อเนื่อง 5. ถอดปลักออกทุกครั้งหลังใช้งานและควรจ็บที่ตัวปล็กเพื่อดึงปล็กออกไม่ควรดึงที่สายไฟ 6. ห้ามใช้อุปกรณ์หากwบว่าสายไฟหรือตัวอุปกรณ์ชํารุด 7. เด็กควรได้รับการดูแลแนะนําในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างใกล้ชิดและห้ามให้เด็กใช้งานอุปกรณ์นี้ ตามลําพัง 8. หากนําอุปกรณ์นี้ไปใช้ในห้องน้ําควรปิดสวิตซ์และดึงปล็กออกทุกครั้งหลังใช้งาน เพราะการปิดสวิตซ์เพียงอย่างเดียว อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 9. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สําหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพและระบบประสาท รวมไปถึงเด็กที่หาดประสบการณ์ และความรู้ จนกว่าพวกเขาจะได้รับการแนะนําเกี่ยวกับการใช้ คําเตือน • อย่าใช้เครื่องไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ํา ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ํา • เมื่อสายไฟหรืออุปกรณ์ชํารุดให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการเท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO